مجتمع تجاری شاهین شهر اصفهان

پروژه : مجموعه فرهنگی شاهین شهر

موقعیت : ایران – شاهین شهر اصفهان

کارفرما : دکتر حسن طاهری

مشاور طرح : دکتر حسن طاهری

طراح : مهندس علی مقتدری – سارا الیاسی