رستوران هتل تبریز

پروژه : رستوران هتل تهران

موقعیت : ایران ، تبریز

کارفرما : مهندس کاظمی

طراح : مهندس علی مقتدری  – سارا الیاسی