طراحی روشویی و فضای سرویس بهداشتی

 پروژه : طراحی روشویی و سرویس بهداشتی

کارفرما : کارخانه زولا

طراح : مهندس علی مقتدری