ساختمان شماره 12

پروژه : طراحی نما

موقعیت : ایران – فومن

کارفرما : دکتر حسن طاهری

مشاور طرح : دکتر حسن طاهری

طراح : مهندس علی مقتدری – سارا الیاسی