پنت هاوس بابلسر

پروژه : طراحی پنت هوس

موقعیت : ایران – بابلسر

کارفرما : دکتر حسن طاهری

مشاور طرح : دکتر حسن طاهری

طراح : مهندس علی مقتدری